Bispeparkens Beboerforening

Bispeparkens Beboerforening

Postadresse:

Bispeparkens Beboerforening
ved Bispeparkens Bestyrelse
Jacob Lindbergs Vej 10, st. tv.
2400 København NV

CVR:

Mail: post@bispeparken.dk

Telefon: 35 83 10 31

Hjemmeside: http://www.bispeparken.dk

Kontakt Bestyrelsen

Kontakt Bestyrelsen.


Dagsordener og mødereferater med mere

Hent Adobe ReaderDisse nedenstående dokumenter (filer) her på Bispeparkens Beboerforenings hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Rækkefølge: Nyeste dokument øverst.


2018

Generalforsamling for Bispeparkens Beboerforening og konstituerende bestyrelsesmøde 23. april 2018

Vedtægter Bispeparkens Beboerforening Stiftende Generalforsamling 23. april 2018


Gældende vedtægter:

Vedtægter for Bispeparkens Beboerforening (PDF)

Vedtægter for Bispeparkens Beboerforening

 § 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Bispeparkens Beboerforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Bispeparken i Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: at repræsentere beboerne i Bispeparkens interesser og udfylde opgaver, som Bispeparkens Bestyrelse (afdelingsbestyrelsen for fsb afd.1-22) i egen egenskab ikke kan eller ønsker at udfylde, herunder at drive domænet bispeparken.dk

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere medlemmer af Bispeparkens Bestyrelse (afdelingsbestyrelsen for fsb afd. 1-22), der vil arbejde for foreningens formål.
Nye medlemmer optages efter godkendes Beboerforeningens bestyrelse.
Stk. 2. Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsen er godkendt af bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemskab forudsætter lovlig bopæl i Bispeparken og ophører ved fraflytning fra Bispeparken.
Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Vedtagelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor eller revisorer
10. Eventuelt
Ved den stiftende generalforsamling udskiftes punkt 3. og 4. af punktet Godkendelse af vedtægter.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for den dato, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges halvdelen af medlemmerne plus/minus en. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen plus en for to år, og halvdelen minus en for et år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Fratræder et medlem ophører dette medlems tillidspost.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor eller revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den på tidspunktet for underskrivelsen siddende samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. Dele af disse funktioner kan uddelegeres efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overgå til Bispeparkens aktivitetsmidler. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. april 2018.

Sign: Rikke Charlotte Holm
Dirigentens underskrift