Afdelingsmøde

Bispeparken er ikke bare vores boligområde, men også vores direkte demokrati, hvor vi selv bestemmer sammen. På afdelingsmødet kan du blandt andet deltage i den fælles debat, stemme om huslejebudgettet i Bispeparken, om stillede forslag samt selv stille op til valg.

I fsb’s afdelinger kan du ikke stemme ved fuldmagt, så hvis du vil have indflydelse, skal du møde ophusk at medbringe legitimation, for eksempel dit sundhedskort (sygesikringsbevis), som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor i afdelingen.

Bemærk: Man kan dog stemme ved fuldmagt så længe midlertidige regler på boligområdet grundet covid-19 gælder. Blanket til fuldmagt skal i så fald hentes på https://wwww.fsb.dk

Afstemning

Førstkommende møde: se under menuen “Aktiviteter” > “Kalender” hvornår det næste møde afholdes.

Der bruges ikke mere digitale værktøjer i form af digital dialog som et supplement til det fysiske afdelingsmøde, som vedtaget oprindelig på det ekstraordinære afdelingsmøde den 8. maj 2017 og afskaffet på det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. august 2021. Forslaget gælder herefter alle afdelingsmøder i afdelingen. De digitale værktøjer var et supplement til afdelingsmødet. Beboerne kunne stadig stille forslag og stille op til afdelingsbestyrelsen som sædvanligt. Alt materialet til afdelingsmødet bliver også stadig omdelt til alle beboere. Beboerne har afskaffet “Digital Dialog” – og indført reel dialog.

Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på www.fsb.dk.

afdelingsmøde
Afdelingsmøde eller “afdelingsmødet om budget” kaldes også for ordinært afdelingsmøde. Alle boligafdelinger skal ifølge loven holde et årligt afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for boligafdelingen. Afdelingsmødet om budget skal holdes senest 30. september hvert år. Boligafdelingen kan også beslutte på afdelingsmødet, at der skal holdes endnu et afdelingsmøde, hvor regnskabet sættes til afstemning. Vælger afdelingsmødet i jeres boligafdeling at afholde to årlige afdelingsmøder, skal regnskabet forelægges på et afdelingsmøde inden den 31. maj. Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i boligafdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved ordinære valg for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen for samtidigt valgte bestemmes i forhold til det antal stemmer, der opnås ved valget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt den pågældende. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv eller om afdelingsmødet vælger formanden. Ligeledes beslutter afdelingsmødet, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, som vælger medlemmer til repræsentantskabet. Hvis der ved et afdelingsmødes afslutning ikke er en fungerende formand, skal der i umiddelbar forlængelse af afdelingsmødet aftales tid og sted for konstituering af afdelingsbestyrelsen. Datoen skal bekendtgøres for boligorganisationens bestyrelse. Afdelingsmødets beslutninger om antallet af årlige ordinære afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsens størrelse, formandsvalg og valg af repræsentantskabsmedlemmer skal oplyses til boliglejerne i forbindelse med indkaldelse til afdelingsmøder. Disse beslutninger har gyldighed, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning.
ekstraordinært afdelingsmøde
Er der behov for det, kan der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde efter særlige regler.

Hvem kan deltage på afdelingsmødet og stille forslag

Hvis du er fyldt 18 år og har fast bopæl i boligafdelingen, kan du deltage på afdelingsmødet og stille forslag om nye aktiviteter og indsatser i vores boligafdeling. Forslaget tages op på afdelingsmødet.

Stil et forslag

Du kan selv stille et forslag på afdelingsmødet. Når du bliver indkaldt til mødet, kan du se, hvor du skal aflevere dit forslag. Du skal stille forslaget senest to uger inden afdelingsmødet. Forslag kan handle om alt lige fra en sommerfest til en renovering af taget. Husk at skrive tydeligt navn, adresse, telefonnummer og gerne mailadresse på forslaget.

Læs “Projektguide” her: Fra idé til virkelighed.

Forslag skal stilles skriftligt, og du kan vælge at benytte en af nedenstående skabeloner, men det er ikke et krav.

Bispeparken: Skabelon til forslag på afdelingsmødet (docx) (åbner i programmet Word 2007, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til forslag på afdelingsmødet (doc) (åbner i programmet Word 2003, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til forslag på afdelingsmødet (rtf) (Rich Text Format: understøttes af mange tekstbehandlingsprogrammer) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til forslag på afdelingsmødet (odt) (åbner i programmet OpenOffice 4.x, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til forslag på afdelingsmødet (pdf) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det) – ikke redigerbar, udskriv og udfyld med håndkraft.

Hvis det koster penge at gennemføre forslaget, vil der inden afdelingsmødet blive regnet på, hvordan det vil påvirke huslejen. En beregning vil derfor muligvis blive vedlagt dit forslag.

Senest en uge inden mødet vil dit forslag blive omdelt til beboerne i din afdeling. Det er ikke nødvendigt, at du som forslagsstiller er til stede på afdelingsmødet.

På mødet får du mulighed for at fortælle, hvorfor du mener, din idé kan gavne din afdeling.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker hjælp til at formulere et forslag, kan du henvende dig til afdelingsbestyrelsen (Kontakt Bestyrelsen) eller på ejendomskontoret (Kontakt Ejendomskontoret).

Alle myndige beboere i boligafdelingen har adgang til afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.

Vær med i afdelingsbestyrelsen

Vil du være aktiv i afdelingsbestyrelsen? Har du tid og lyst til at være med til at gøre en forskel for din afdeling? Og være med til at føre, de beslutninger afdelingsmødet tager, ud i livet? Så er det måske en idé at stille op til afdelingsbestyrelsen. Det kræver ingen forberedelse at stille op. På mødet rækker du blot en hånd op, når man kommer til punktet “valg til afdelingsbestyrelsen”, og fortæller, at du stiller op.

På afdelingsmødet kan du stille op til afdelingsbestyrelsen, hvis du er over 18 år.

For at en person kan vælges, skal vedkommende være over 18 år, have fast bopæl i afdelingen, være til stede på afdelingsmødet eller skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg.

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at repræsentere de øvrige beboere og sikre, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet. Afdelingsbestyrelsen er også ansvarlig for at indkalde til afdelingsmøde.

Mellem møderne er det oftest afdelingsbestyrelsen, der i et eller andet omfang bliver inddraget i igangværende projekter og opgaver, for eksempel renoveringsprojekter eller hvis der skal anlægges en ny legeplads.

Desuden er det afdelingsbestyrelsens opgave at følge udviklingen i boligafdelingen og være med til at fastslå, hvor og hvornår der er behov for forandringer. Afdelingsbestyrelsen fremlægger også boligafdelingens budget for afdelingsmødet.

Hvis du bliver valgt til afdelingsbestyrelsen

BL – Danmarks Almene Boliger (Boligselskabernes Landsforening) Pjece: Ny i afdelingsbestyrelsen (November 2006) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

fsb Pjece: Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen (maj 2011) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

fsb Pjece: Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen – printvenlig (maj 2011) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Hjælp til at forstå budgettet

På afdelingsmødet bliver årets budget fremlagt. Nogle poster kan der ikke ændres på, andre har beboerne indflydelse på. Hvad der er hvad, og hvad hver enkelt post dækker over, kan du læse i fsb’s folder, “Forstå dit budget (pdf)” (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Læs folderen “Forstå dit budget i sammendrag, folder April 2016” (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Folderen "Forstå dit budget".
Folderen “Forstå dit budget”.

Læs folderen “Forstå dit budget (pdf)” (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Standard forretningsorden for afdelingsmøder

FSB standard forretningsorden for afdelingsmøder: Forslag til forretningsorden for afdelingsmøder med valg (pdf) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Hvem bestemmer hvad?

Læs om “Opgaver og kompetencer” her: Hvem bestemmer hvad?.

Årets gang i afdelingsbestyrelsen

Læs om “Årshjul giver overblik” her: Årets gang i afdelingsbestyrelsen.

Informationsmateriale om det at bo i en almen bolig

Pjecerne nedenfor er informationsmateriale til danske og fremmedsprogede beboere, der har brug for viden om det at bo i en almen bolig. Pjecerne er udgivet af BL – Danmarks Almene Boliger (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).


Find udsendt materiale til afdelingsmøder her:

Pil højreDagsordener og mødereferater

Afstemning