Bispeparkens hjemmeside

Bispeparkens hjemmeside

Overordnet ansvar

Bispeparkens bestyrelse har det overordnede ansvar for Bispeparkens hjemmeside og fremsætter og fastsætter krav til udformning og indhold.

Bispeparkens bestyrelse fastsætter Bispeparkens hjemmesides overordnede design og formål, herunder sikring af at hjemmesiden understøtter sloganet “Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være.” som nedskrevet i Bispeparkens husorden.

I tilfælde af uenighed mellem Hjemmesideudvalget og Bispeparkens bestyrelse, træffer Bispeparkens bestyrelse den endelige afgørelse.

Om hjemmesiden

Oprettet af beboerne, til beboerne, fra beboerne.

På afdelingsmødet den 15. september 2014 blev det vedtaget, at afdelingen fortsat anvender den allerede eksisterende hjemmeside for afdelingen, samt at der blandt de tilstedeværende på afdelingsmødet vælges en redaktion for hjemmesiden – er du interesseret i at deltage i udviklingen af Bispeparkens hjemmeside, så henvend dig blot til Bispeparkens bestyrelse, gerne via e-mail.

På afdelingsmødet den 15. september 2014 blev det vedtaget, at: Bispeparkens bestyrelse pålægges ansvaret for “Bispeparkens Hjemmeside”. Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at fastsætte retningslinier for “Bispeparkens Hjemmeside” og Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at udarbejde og beslutte kommissorium for “Hjemmesideudvalget”.

Hjemmesiden skal indeholde oplysninger om arrangementer og informationer om Bispeparken til nuværende og eventuelt kommende lejere samt understøtte positiv omtale af Bispeparken. For at understøtte dette, skal alle artikler og udgivelser på hjemmesiden holdes i et pænt og neutralt sprog.

Hjemmesiden skal desuden give mulighed for at ejendomskontoret kan give informationer via hjemmesiden, hvis ejendomskontoret måtte ønske dette.

Hjemmesiden kan desuden give mulighed for at klubber og grupper af beboere, som modtager tilskud til deres aktiviteter fra midler under Bispeparken, kan give generelle informationer om deres aktivitet, som for eksempel oplysninger om antallet af medlemmer, fordeling af medlemmer på alder og køn samt kontaktinformationer og informationer om eventuel størrelse af betaling for medlemskab/deltagelse samt andre relevante generelle oplysninger om aktiviteten.

Hjemmesiden kan yderligere understøttes via brug af sociale medier, hvor der sker en kortfattet omtale, og hvor mere tilbundsgående ønske om yderligere information henvises til Bispeparkens hjemmeside.


Kommissorium for Hjemmesideudvalget

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

Formål

Hjemmesideudvalget skal, med reference til Bispeparkens bestyrelse, medvirke til driften af Bispeparkens hjemmeside.

Hjemmesideudvalget skal sikre, at Bispeparkens hjemmeside fremmer Bispeparkens bestyrelses mål for Bispeparkens hjemmeside såvel internt i forhold til eksisterende beboere samt eksternt i forhold til eventuelt kommende beboere.

Arbejdsopgaver

Hjemmesideudvalget

  • sørger for gennemførelsen af det overordnede design og formål som vedtaget af Bispeparkens bestyrelse. Dog har Hjemmesideudvalget ret til at foretage nødvendige tilpasninger til den valgte teknik, der afvikler hjemmesiden.
  • kan også selv stille forslag til Bispeparkens bestyrelse om udformning af og indhold på hjemmesiden.
  • beslutter, hvilken teknik der skal benyttes ved afviklingen af Bispeparkens hjemmeside, idet der fortrinsvis skal vælges blandt programmer, som er gratis.
  • har ansvaret for planlægning og udførelse af nødvendig teknisk vedligeholdelse af hjemmesiden.
  • har pligt til at sørge for at domænet, og eventuelt andre ydelser fra internetleverandøren, udelukkende benyttes til formål godkendt af Bispeparkens bestyrelse, samt til at sikre sig, at domænet til enhver tid har den nødvendige størrelse.
  • har pligt til at kontrollere, at det bliver overholdt, at alle artikler og udgivelser på hjemmesiden holdes i et pænt og neutralt sprog, samt at de understøtter positiv omtale af Bispeparken.

Sammensætning, møder og referater

Sammensætning: Som følge af vedtagelserne på afdelingsmødet den 15. september 2014 angående Bispeparkens hjemmeside har bestyrelsen efterfølgende besluttet, fortsat at fastholde at have et nedsat hjemmesideudvalg, bestående af formanden og gerne mindst 2 medlemmer af Bispeparkens Bestyrelse samt et antal medlemmer (redaktører) valgt blandt interesserede beboere.

Konstitution: Hjemmesideudvalget konstituerer sig selv.

Møder: Hjemmesideudvalget fastlægger selv sine møder, dog skal det tilstræbes at afholde mindst 1 møde pr. måned af ca. 1-2 timers varighed.

Referat: Hjemmesideudvalget beslutter selv om – og i givet fald sørger selv for – udarbejdelse af eventuelle beslutningsreferater af udvalgets møder.

Kommunikation: Al kommunikation til og fra Hjemmesideudvalgets medlemmer foregår udelukkende via e-mail, herunder f.eks. mødeindkaldelser.

Kontakt

Kontakt for beboere i Bispeparken: Kontakt til Hjemmesideudvalget sker ved henvendelse til Bispeparkens bestyrelse, gerne via e-mail.


Således vedtaget i sin helhed af Bispeparkens Bestyrelse den 28. oktober 2014.