fsb har svært ved at skaffe arbejdskraft på nogle ejendomskontorer – marts 2022

Det er ikke let at opretholde den gode service, når ledige stillinger ikke altid kan besættes i den fart det ønskes.

I mange brancher er det lige nu svært at finde kvalificeret arbejdskraft, og det gælder også hos fsb. Når fsb slår en stilling op, er det i konkurrence med andre boligselskaber og med den private byggebranche, hvor der i øjeblikket er fuldt tryk på. Derfor er det ikke altid, at det lykkes at få besat de ledige stillinger, første gang de bliver slået op. Og så bliver man nødt til at vente, for ellers skal man gå på kompromis med kvalifikationerne hos dem, man ansætter.

Ejendomsfunktionærerne løber så hurtigt, de kan

De ansatte på ejendomskontorerne løber så hurtigt, de kan, for at nå alle opgaver, men når man mangler kolleger nogle steder, kan det være svært at nå alt til tiden. Og når det bliver lagt sammen med et efterslæb af opgaver fra coronatiden og renoveringssager i mange boligafdelinger, vil der være opgaver, som ikke bliver løst eller bliver løst senere end normalt. Det kan desværre ikke undgås. Alle håber på jeres forståelse, og at I alligevel har tid til at give et rosende ord med på vejen til de ansatte.

Asbesten er nu fjernet (Asbestundersøgelse) – november 2021

Asbesten er nu fjernet

Teknologisk Institut fandt desværre asbest her i Bispeparken. Det betød, at vi lukkede et kælderlokale med det samme. Problemet er løst nu, og lokalet er åbent igen.

Teknologisk Institut har undersøgt afdelingen for asbest. De fandt asbeststøv i kælderen under Bispeparken 11-13. Asbesten er nu fjernet efter de retningslinjer, der gælder for arbejdet.

Vi beklager den ulejlighed, dette har medført, men sikkerheden for beboere og medarbejdere skal naturligvis prioriteres højest.

Teknologisk Institut har desuden fundet asbest andre steder i afdelingen, men her er asbesten forseglet og udgør derfor ikke en risiko for beboere eller medarbejdere. Men det er vigtig viden, når der udføres renoveringer.

Der er ikke lavet undersøgelser inde i boligerne.

Du kan læse den fulde rapport fra asbestundersøgelsen på ejendomskontoret i åbningstiden.

Det blev et Nej til hundehold – igen i 2014

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 09:00 blev stemmerne fra urafstemningen om hundehold optalt på ejendomskontoret under ledelse af driftschef Henrik Grønlund og i overværelse af de beboere, der var mødt frem.

Resultatet af optællingen blev:

 

Ja-stemmer: 128
Nej-stemmer: 305
Blanke stemmer: 2
Ugyldige stemmer: 0
I alt afgivne stemmer: 435

 

Resultatet af afstemningen betyder, at det fortsat ikke er tilladt at holde hund i Bispeparken.

Afstemning

Urafstemning vedr. hundehold i Bispeparken 2014

I perioden 10. november 2014 – 8. december 2014 foregår afstemningen om, hvorvidt det skal blive tilladt at holde hund i Bispeparken.

Her kan du læse om, hvorfor vi stemmer, og hvordan du kan stemme. Du har fået stemmesedlerne i din postkasse.

Stemmerne vil blive optalt af driftschef Henrik Grønlund tirsdag den 9. december 2014 kl. 09:00 på ejendomskontoret,  på hjørnet af Møllerlodden og Tomsgårdsvej. Alle beboere er velkomne til at overvære optællingen.

Afstemning


Følgebrev side 1 af 2 (afskrift):

Den 7. november 2014

Urafstemning vedr. hundehold i Bispeparken

På det ordinære afdelingsmøde den 15. september 2014 blev der fremsat skriftligt forslag om:

  • Tilladelse til at holde hund i Bispeparken

På vegne af Bispeparkens afdelingsbestyrelse begærede formanden, at forslaget blev sat til urafstemning blandt alle beboere, idet afdelingsbestyrelsen havde vurderet, at der var tale om en vidtgående og følsom beslutning.

Med 110 stemmer for urafstemning og 30 stemmer for at afgøre det på afdelingsmødet, blev det vedtaget, at forslaget om hundehold skulle sættes til urafstemning.

Hvad stemmer vi om
Vi stemmer om, hvorvidt det skal blive tilladt at holde hund i Bispeparken.
Vedlagt følger fsb’s gældende regler for hundehold, der gælder, såfremt forslaget vedtages.

Praktik omkring urafstemningen
Vedlagt er to vandmærkede nummererede stemmesedler. Disse skal afleveres i stemmeboksen på enten ejendomskontoret eller driftskontoret i dagene 10. november – 8. december 2014. Stemmerne vil blive optalt af driftschef Henrik Grønlund tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00 på ejendomskontoret. Alle beboere er velkomne til at overvære optællingen.

På samme måde som ved afstemning på afdelingsmødet, har hvert lejemål to stemmer, uanset hvor mange der bebor lejemålet.

Med venlig hilsen
Bispeparkens afdelingsbestyrelse


Følgebrev side 2 af 2 (afskrift):

Regelsæt for hundehold

Ved vedtagelse af forslaget om hundehold i Bispeparken, vil følgende regelsæt gælde. Overtrædelser kan straffes, hvis – og kun hvis – det kan bevises, at de er foregået:

  1. Hunden må ikke genere de øvrige beboere eksempelvis ved støj, lugt eller bidsk optræden.
  2. Hunden skal altid holdes i snor, når den færdes på ejendommen uden for boligen.
  3. Uden for boligen skal hunden altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse.
  4. Hunden må ikke luftes på legepladser og må ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom trappeopgange, fortove og grønne områder. Hvis hunden forretter sin nødtørft på fællesarealerne, påhviler det hundens ejer at fjerne dens efterladenskaber, ligesom det påhviler hundens ejer at vaske trapper, opgange og gulve efterfølgende.
  5. I tilfælde af berettiget klage over hunden vil hundeejerens tilladelse til at holde hund blive ophævet, hvilket betyder, at hundeejeren skal sørge for, at hunden bliver fjernet fra ejendommen.
  6. Hvis hunden dør, eller hundeejeren skaffer sig af med hunden, skal det meddeles til ejendomskontoret.
  7. I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes.

Såfremt ovenstående betingelser ikke bliver overholdt, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre, at fsb kan opsige eller ophæve hundeejerens lejemål jf. ‘Lov om leje af almene boliger’ § 90 stk. 1 nr. 7.


Stemmeseddel (afskrift):

Stemmeseddel vedr. hundehold i

Bispeparken

Skal det være tilladt at holde HUND i Bispeparken

Jeg stemmer (sæt X):

[ ] Ja til at holde hund

[ ] Nej til at holde hund

Afleveres i perioden 10. november – 8. december 2014 i åbningstiden på Ejendomskontoret på hjørnet af Møllerlodden og Tomsgårdsvej:
Mandag kl. 15.30-17.00, tirsdag-fredag kl. 8.00-11.00 samt lørdag den 29. november kl. 9.00-11.00.

Eller på Driftskontoret på Frederiksborgvej 118:
Tirsdag kl. 15.30-17.00

Der må kun stå 1 X pr. stemmeseddel. I modsat fald vil stemmesedlen være ugyldig.


Pasning af hund i Bispeparken

Det er tilladt at passe en hund i en begrænset periode, hvis man melder til Ejendomskontoret, hvornår man gør det. Det må ikke være til gene for andre beboere med støj eller andet. Den må ikke medtages på Bispeparkens udearealer, og skal luftes udenfor Bispeparken.

Det er ifølge loven tilladt at have en kommunalt bevilget servicehund, f.eks. en førerhund. Den er specielt trænet og udvalgt til opgaven. Det må dog ikke være til gene for andre beboere.