Sundhedstjek af Bispeparkens lejligheder og bygninger – januar 2023

Sundhedstjekket i Bispeparken starter op i uge 9, og der vil blive sendt varslinger ud inden. Sundhedstjekket udføres af medarbejdere fra ejendomskontoret, der kommer rundt i alle lejligheder i Bispeparken for at tjekke, hvordan standen af – og udstyret i alle lejligheder og bygninger
er. Dette er vigtig viden både i forhold til den daglige drift og den kommende, store renovering (Bispeparkens Helhedsplan).

Læs hele nyhedsbrevet her.

Sundhedstjek af alle boliger – fra februar 2023

I løbet af de næste måneder gennemfører vi et sundhedstjek af alle boliger i afdelingen. Og vi skal blandt andet ind hos dig. Så læs med og husk også at tjekke postkassen.

fsb’s bestyrelse (Organisationsbestyrelse) har vedtaget, at alle boliger i fsb skal have et sundhedstjek hvert 7. år. Nu er det blevet vores tur. Du får derfor besøg af personale fra ejendomskontoret, som foretager sundhedstjekket.

Du får et brev 6 uger før, vi skal ind hos dig, og igen et par uger før, vi kommer. Du kan også tilmelde dig sms fra ejendomskontoret, så får en reminder et par dage før.

Tilmeld dig sms fra ejendomskontoret

Hvad er et sundhedstjek, og hvorfor skal vi have det?

Ved sundhedstjekket ser vi blandt andet på indeklima, opvarmning, om toilet eller vandhaner løber, afløb, revner i vægge, elinstallationer osv. Vi kigger sandsynligvis i skabet under køkkenvasken og i eventuelle installationsskabe, men ellers åbner vi ikke skabe og skuffer. Og vi kigger heller ikke på, hvordan du bor, eller om der fx er støvet.

Når vi har gennemført sundhedstjekket, kan vi se om der er akutte problemer, vi skal rette op på. Vi kan også planlægge andet nødvendigt arbejde og på den måde sikre gode sunde boliger for alle.

Husk at aflevere nøgle, hvis du ikke er hjemme

Hvis du ikke er hjemme, når vi kommer, bedes du aflevere en nøgle. Det kan du læse mere om, i det brev du får.

Det blev et Nej til hundehold – igen i 2014

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 09:00 blev stemmerne fra urafstemningen om hundehold optalt på ejendomskontoret under ledelse af driftschef Henrik Grønlund og i overværelse af de beboere, der var mødt frem.

Resultatet af optællingen blev:

 

Ja-stemmer: 128
Nej-stemmer: 305
Blanke stemmer: 2
Ugyldige stemmer: 0
I alt afgivne stemmer: 435

 

Resultatet af afstemningen betyder, at det fortsat ikke er tilladt at holde hund i Bispeparken.

Afstemning

Urafstemning vedr. hundehold i Bispeparken 2014

I perioden 10. november 2014 – 8. december 2014 foregår afstemningen om, hvorvidt det skal blive tilladt at holde hund i Bispeparken.

Her kan du læse om, hvorfor vi stemmer, og hvordan du kan stemme. Du har fået stemmesedlerne i din postkasse.

Stemmerne vil blive optalt af driftschef Henrik Grønlund tirsdag den 9. december 2014 kl. 09:00 på ejendomskontoret,  på hjørnet af Møllerlodden og Tomsgårdsvej. Alle beboere er velkomne til at overvære optællingen.

Afstemning


Følgebrev side 1 af 2 (afskrift):

Den 7. november 2014

Urafstemning vedr. hundehold i Bispeparken

På det ordinære afdelingsmøde den 15. september 2014 blev der fremsat skriftligt forslag om:

  • Tilladelse til at holde hund i Bispeparken

På vegne af Bispeparkens afdelingsbestyrelse begærede formanden, at forslaget blev sat til urafstemning blandt alle beboere, idet afdelingsbestyrelsen havde vurderet, at der var tale om en vidtgående og følsom beslutning.

Med 110 stemmer for urafstemning og 30 stemmer for at afgøre det på afdelingsmødet, blev det vedtaget, at forslaget om hundehold skulle sættes til urafstemning.

Hvad stemmer vi om
Vi stemmer om, hvorvidt det skal blive tilladt at holde hund i Bispeparken.
Vedlagt følger fsb’s gældende regler for hundehold, der gælder, såfremt forslaget vedtages.

Praktik omkring urafstemningen
Vedlagt er to vandmærkede nummererede stemmesedler. Disse skal afleveres i stemmeboksen på enten ejendomskontoret eller driftskontoret i dagene 10. november – 8. december 2014. Stemmerne vil blive optalt af driftschef Henrik Grønlund tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00 på ejendomskontoret. Alle beboere er velkomne til at overvære optællingen.

På samme måde som ved afstemning på afdelingsmødet, har hvert lejemål to stemmer, uanset hvor mange der bebor lejemålet.

Med venlig hilsen
Bispeparkens afdelingsbestyrelse


Følgebrev side 2 af 2 (afskrift):

Regelsæt for hundehold

Ved vedtagelse af forslaget om hundehold i Bispeparken, vil følgende regelsæt gælde. Overtrædelser kan straffes, hvis – og kun hvis – det kan bevises, at de er foregået:

  1. Hunden må ikke genere de øvrige beboere eksempelvis ved støj, lugt eller bidsk optræden.
  2. Hunden skal altid holdes i snor, når den færdes på ejendommen uden for boligen.
  3. Uden for boligen skal hunden altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse.
  4. Hunden må ikke luftes på legepladser og må ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom trappeopgange, fortove og grønne områder. Hvis hunden forretter sin nødtørft på fællesarealerne, påhviler det hundens ejer at fjerne dens efterladenskaber, ligesom det påhviler hundens ejer at vaske trapper, opgange og gulve efterfølgende.
  5. I tilfælde af berettiget klage over hunden vil hundeejerens tilladelse til at holde hund blive ophævet, hvilket betyder, at hundeejeren skal sørge for, at hunden bliver fjernet fra ejendommen.
  6. Hvis hunden dør, eller hundeejeren skaffer sig af med hunden, skal det meddeles til ejendomskontoret.
  7. I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes.

Såfremt ovenstående betingelser ikke bliver overholdt, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre, at fsb kan opsige eller ophæve hundeejerens lejemål jf. ‘Lov om leje af almene boliger’ § 90 stk. 1 nr. 7.


Stemmeseddel (afskrift):

Stemmeseddel vedr. hundehold i

Bispeparken

Skal det være tilladt at holde HUND i Bispeparken

Jeg stemmer (sæt X):

[ ] Ja til at holde hund

[ ] Nej til at holde hund

Afleveres i perioden 10. november – 8. december 2014 i åbningstiden på Ejendomskontoret på hjørnet af Møllerlodden og Tomsgårdsvej:
Mandag kl. 15.30-17.00, tirsdag-fredag kl. 8.00-11.00 samt lørdag den 29. november kl. 9.00-11.00.

Eller på Driftskontoret på Frederiksborgvej 118:
Tirsdag kl. 15.30-17.00

Der må kun stå 1 X pr. stemmeseddel. I modsat fald vil stemmesedlen være ugyldig.