Kommissorium for Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

pdf-version: Kommissorium for Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg

Kommissorium for Bispeparkens Bygnings- & Vedligeholdelsesudvalg

BETEGNELSE OG BEGREBER

Bispeparkens afdelingsmøde september 2022 har nedsat (Bispeparkens) Bygnings og Vedligeholdelsesudvalg BBV. BBV Bispeparkens Bestyrelse  (afdelingsbestyrelsen for afd. 1-22) har med henblik på at gennemføre en koordinering af opgaver såsom vedligeholdelse / renovering sammen med ejendomskontoret,  vedtaget dette kommissorium for BBV, hvis opgaver, organisering  kompetencer, der her redegøres for. Formålet er at Bispeparken holdes i fin stand, så man kan undgå unødigt store renoveringer og genhusning hver 10. eller 20. år.

ORGANISATION

BBV refererer til Bispeparkens Bestyrelse, som er det overordnede forum for styring af BBVs arbejde. BBV skal bestå af minimum 3 medlemmer, som alle er beboere fra afdelingen. Bispeparkens Bestyrelses medlemmer og suppleanter er fødte medlemmer af udvalget. BBVs kontaktperson (tovholder) udpeges af BBV.

OPGAVER

BBV er ansvarlig for planlægning og afholdelse af møder og de i tilknytning hertil koordinerende opgaver med øvrige interessenter samt varetage følgende opgaver:

  • Bispeparkens Bestyrelses koordinerende funktion i forhold til servicekoncept-aftalen med fsb-administrationen, BBV deltager herunder i   koordinering og planlægning af vedligehold med ejendomskontoret
  • Vedligeholdelse af  boligafdelingens bygninger og udearealer, sammen med ejendomskontoret og  fsb-administrationen.
  • Deltage i dialog om Planlagt og Periodisk Vedligeholdelse. PP.
  • Deltage i varetagelsen af Bispeparkens Bestyrelses opgaver i relation til syn af lejligheder

MØDEFREKVENS

BBV fastsætter selv sin mødefrekvens, idet mødefrekvenserne bør tilpasses, således, at nødvendig rapportering kan leveres til brug for bestyrelsesmøder.

KOMPETENCE

Til brug for opfølgning af løsning af definerede opgaver, som er godkendt af afdelingsmødet. Herunder som udvalgets arbejdsgrundlag det besluttede budget (inkluderet PPV). Dette skal være i  samarbejde med ejendomskontoret og  fsb-administrationen. BBV kan selv tage emner op indenfor BBVs område og udarbejde forslag (beslutningsgrundlag) til behandling i Bispeparkens Bestyrelse.

BESLUTNINGSGRUNDLAG

BBVs kontaktperson (tovholder) sender indstillinger til Bispeparkens Bestyrelses behandling. Bispeparkens Bestyrelse tilbagemeldinger om udvalgets arbejde. Denne rapportering udarbejdes af kontaktpersonen (tovholderen) for BBV.

Klagemuligheder for Bispeparkens Bestyrelse og beboere generelt:

  • fsb-organisationsbestyrelsen
  • Københavns kommunes tilsyn med almene boliger
  • Beboerklagenævnet

Kontakt

Kontakt for beboere i Bispeparken: Kontakt til Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget sker ved henvendelse til Bispeparkens bestyrelse, gerne via e-mail.


Således vedtaget af Bispeparkens Bestyrelse den 19. april 2023.